maandag 12 juni 2017

Avondwandelvierdaagse in aantocht

Bron : De Roosendaalse Krant
Van maandag 7 tot en met donderdag 10 mei aanstaan­de wordt in Roosendaal de welbeken­de avondwandelvierdaagse gehouden, waarvan de organisatie voor de 30e keer in handen is van arsv THOR. Nog steeds geniet dit evenement een ge­weldige belangstelling. Vorig jaar wa­ren er ruim 3300 liefhebbers die geno­ten hebben van dit wandelgebeuren. Deelname is mogelijk voor jong en oud. Men kan een keuze maken uit 3 afstanden, te weten 6, 10 of 15 km.
Basisscholen
Dankzij de goede samenwerking met de basisscholen en de oudercomités is er van de zijde van deze jeugd altijd veel belangstelling. Zij zien ieder jaar weer uit naar dit spektakel. De jeugd wil dit niet missen, het meedoen in groepsverband zorgt voor deze extra stimulans. Omdat velen wandelen een gezonde sport vinden lopen ook hon­derden individueel met plezier deze vierdaagse kilometers. Ook gebruikt men deze vierdaagse om geld in te za­melen voor een goed doel.  
Gezellig
De laatste jaren vertoont de wandel­sport een stijgende lijn., Gebleken is dat steeds meer mensen de combinatie gezond bewegen, genieten van de natuur en sociale kontakten weten te waarderen. Ook vanwege de gezellige sfeer rondom deze vierdaagse komen, de duizenden wandelaars graag naar sportpark Vierhoeven. Iedere avond worden vlak voor de start verschil­lende prijzen verloot onder de deel­nemers, terwijl bij terugkomst altijd gezellige muziek wordt gespeeld. Tel daarbij de verbroedering en vriend­schap die de wandelsport met zich meebrengt en het kan niet anders of het geheel brengt een speciale sfeer met zich mee. Alle routes lopen nagenoeg geheel door landelijk en bosrijk gebied. Ter­wijl men de gezonde wandelsport be­oefent kan iedereen tevens genieten van de natuur die zich in volle lente­pracht bevindt.
Organisatie
De organisatie van deze vierdaagse is volledig in handen van THOR, waar­van zo'n 50 leden op vrijwillige basis 4 avonden hun medewerking verlenen. Door de grote deelname en omdat men op openbare wegen loopt is een strak­ke organisatie nodig om alles ordelijk te laten verlopen. Thor stuurt de wan­delaars niet zomaar ,het bos is. Over­al waar wegen moeten worden overge­stoken zorgt Thor voor de beveiliging. Bij de 6 en 10 km lopen tevens zoge­naamde opsluiters mee. Dit zijn men­sen van Thor dieals laatste vertrekken en evt. achterblijvers begeleiden naar het eindpunt. Alle medewerkers zijn herkenbaar aan een rode kiel met het vierdaagsevignet. Overigens rekent de organisatie er wel op dat via de schó­len én oudercomités voldoende bege­leiders per school worden ingezet.
Start en controle
De start vindt iedere avond plaats op sportpark Vierhoeven. Vanaf 18.30 uur wordt per afstand in groepen vertrok­ken. Onderweg moet men twee con­troles passeren. De derde en laatste controle, is steeds op het eindpunt (sportpark Vierhoeven). Daar moet men zich afmelden in het secretariaat. Voor scholen en groepen dient dit af­melden te geschieden door de bege­leiders.
Vierdaagse kruis
Iedereen die alle vier avonden de af­stand heeft afgelegd ontvangt op de vierde dag na het défilé een herinne­ring (vierdaagsekruis) die afhankelijk is van het aantal keren dat men heeft meegelopen.
Défilé
Het hoogtepunt van dit evenement is natuurlijk het défilé. De grootse bloe­menhulde, vlaggenparade en muzikale show die een wervelende afsluiting van deze vierdaagse vormen, vinden plaats op donderdag 10 mei. Naast de diver­se muziekgroepen die langs de kant van de weg staan zal de lange stoet wandelaars worden vergezeld en voor­afgegaan door harmonie Roosendaal. Met deze opzet worden niet alleen de wandelaars maar ook de wachtende langs de route onthaald op muziek en belooft dit een gezellige happening te worden. Samen met de vele bloemen, slingers, vlaggen en dergelijke wordt alles vrolijk en kleurrijk. Voorgaande jaren kwamen vele duizenden mensen naar deze slotavond. Ook oudercomi­tés van de scholen doen hun best dit feest te laten slagen. De defiléroute begint op de Zundertseweg vanaf de rotonde richting 't Zand. Vervolgens bij de school ZieZo linksaf naar Lang­donk, dan Benedendonk met als eind­punt sportpark Vierhoeven, waar hen de begeerde medaille wacht.
Inschrijven
Iedereen die mee wil doen aan dit eve­nement moet zich wel van te voren in­schrijven. Men kan hiervoor terecht bij het VVV op de Markt 71. De kinderen van de basisscholen kunnen inschrij­ven via de school. Iedere deelnemer ontvangt bij zijn inschrijving een gra­tis lot dat vier avonden geldig is en waarmee men iedere avond gratis kan meedoen aan de loterij met diverse prijzen. De inschrijving via de VVV sluit op 5 mei.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten