dinsdag 6 juni 2017

Brief Vierdaagse

Bron : http://www.4daagse.nl/
Nijmegen, 11 augustus
Geachte wandelaar,
Op woensdag 19 juli heb ik beloofd u allen per brief te informeren en vragen te beantwoorden die bij u leven na de afgelasting van de 90ste Vierdaagse op dinsdag 18 juli 2006.
Het besluit de Vierdaagse af te gelasten is door het Vierdaagsebestuur genomen in nauwe samenspraak met de burgemeester van Nijmegen, de operationele hulpdiensten, de brandweer en de politie. Een zeer moeilijke beslissing, die tot stand kwam op basis van de ervaringen van de eerste dag, in combinatie met de wetenschap dat de grenzen van de capaciteit van de hulpverlening waren bereikt én het vooruitzicht dat de weersomstandigheden op de nog volgende dagen nog ongunstiger zouden worden.
Andere oplossingen zoals het inkorten van de routes, eerder starten of een dag niet lopen, konden het bestuur niet de zekerheid geven dat de veiligheid van onze wandelaars gegarandeerd kon worden.
De combinatie van inzet van de politie en overige operationele diensten bij zowel de Vierdaagse als de Vierdaagsefeesten maakt het onmogelijk eerder te starten dan 04.00 uur.
De besluitvorming over het wel of niet continueren van de Vierdaagsefeesten is een verantwoordelijkheid die ligt bij het Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN),  organisator van de Vierdaagsefeesten, en de burgemeester van Nijmegen, verantwoordelijk voor Openbare orde en Veiligheid.

Wij begrijpen dat er onder u allerlei vragen leven ten aanzien van het inschrijfgeld voor de 90ste Vierdaagse, de medaille of de inschrijving van 2007. Deze vragen willen wij via deze brief zo goed mogelijk beantwoorden.
Het bestuur heeft inmiddels besloten dat voor de inschrijving voor 2007 speciale regels zullen gelden.
Besloten is dat alle wandelaars die dit jaar de eerste wandeldag (dinsdag) van start zijn gegaan mogen inschrijven in de eerste inschrijfperiode. Zij zijn dus gegarandeerd van deelname aan de 91ste Vierdaagse. Het is daarbij niet van belang of u die eerste dag volbracht hebt of uitgevallen bent.

Eind van het jaar wordt de nieuwe regelgeving voor de 91ste Vierdaagse in 2007 bekend gemaakt. Die is dan ondermeer na te lezen op onze website www.4daagse.nl.
Iedereen die in aanmerking komt voor inschrijving in de eerste periode krijgt, net als voorgaande jaren, per post of per e-mail bericht van ons.
Zorg dus dat u ons informeert over uw eventuele adreswijzigingen, zowel uw postadres als uw e-mailadres.
Medaille
Het bestuur is van mening dat het Vierdaagsekruis alleen dan uitgereikt kan worden als de vier wandeldagen met goed gevolg zijn volbracht.
Uit de vele reacties die wij van wandelaars hebben ontvangen blijkt dat u dit standpunt ondersteunt, maar dat er zeer veel waarde wordt gehecht aan een herinnering aan deze vroegtijdig beëindigde jubileumeditie.
Het bestuur deelt deze mening en wil iedereen die deelgenomen heeft aan de 90ste Vierdaagse dan ook zo’n herinnering geven. Een herinnering die u desgewenst kunt dragen op het lint van uw Vierdaagsekruis maar die u ook op uw kleding kan bevestigen.
Inschrijfgeld
Het bestuur heeft lang gesproken over restitutie van het inschrijfgeld. Ondanks dat in het reglement vermeld staat dat restitutie niet plaats vindt is er nagedacht over een tegemoetkoming. Echter, de gehele organisatie van de 90ste Vierdaagse is gerealiseerd, de eerste dag is zelfs gelopen. Alle kosten die voor een belangrijk deel gefinancierd worden uit de inschrijfgelden, zijn ook gemaakt.
Kortom, het bestuur heeft er uiteindelijk voor gekozen het reglement te handhaven, maar u tegemoet te komen met een bijzondere herinnering aan deze 90ste Vierdaagse. Bovendien krijgt iedereen die dinsdag 18 juli van start is gegaan de mogelijkheid met  voorrang in te schrijven in 2007.
Deelnemers die een aanvraag voor een certificaat hebben gedaan (€ 7,50 extra betaald naast het inschrijfgeld) zullen dit bedrag overigens wel gerestitueerd krijgen.
Indien u woonachtig bent buiten Nederland vragen wij u vriendelijk (per post of per e-mail) uw rekeningnummer, BIC en IBAN-code (alleen voor Europa) aan ons bekend te stellen onder vermelding van uw naam en geboortedatum. Zonder deze gegevens is restitutie niet mogelijk.
Komend najaar zullen wij u de herinnering per post toesturen, samen met de sticker van deze 90ste Vierdaagse. De sticker kan desgewenst gebruikt worden voor het aantekenen van de gelopen kilometers in uw wandelboekje.
Namens het bestuur hoop ik u voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. Natuurlijk kunt u voor vragen of extra informatie altijd per e-mail (4daagse@knblo-nl.nl) contact met ons opnemen.
Ik adviseer u regelmatig onze website www.4daagse.nl te bezoeken. Nieuwe informatie en verdere ontwikkelingen zullen ondermeer hier bekend gemaakt worden.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om al diegenen die ons telefonisch, per post of per e-mail ondersteunende reacties en suggesties voor verbetering hebben gestuurd bijzonder hartelijk dank te zeggen. Deze reacties hebben het bestuur gesterkt in de door haar genomen besluiten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van stichting DE 4DAAGSE
Wim Jansen
Voorzitter
Englisch Version
Nijmegen, 11 August 2006
Dear walker,
On Wednesday July 19th I have promised you to inform you by means of a letter, and answer the questions that you might have after the cancellation of the 90th Four Days Marches on Tuesday July 18th, 2006.
The decision to cancel the Four Days Marches has been taken by the Four Days Marches Board, after consulting the mayor of Nijmegen, the operational medical forces as well as the police and fire department. A very hard decision that was made on the basis of the experiences of the first day, in combination with the knowledge that the capacity limits of the medical forces had been reached and the even more unfavourable weather forecast for the upcoming days.
Other solutions, such as shortening of the routes, starting earlier or cancellation of one walking day could not ensure the safety of the walkers to the Board.
The combination of police responsibilities for both the Four Days Marches and the ‘Vierdaagsefeesten’ (festivities in the city of Nijmegen in the week of the Four Days Marches), prevents the possibility to start earlier than 04.00hrs.
The decision-making concerning the continuation of the ‘Vierdaagsefeesten’ is the responsibility of the ‘Actief Comité Binnenstad Nijmegen’ (ACBN or active committee Nijmegen city center), which is the organizer of the ‘Vierdaagsefeesten’, and the Mayor of Nijmegen, who is responsible for Public Order and Safety.
We understand that you have various questions with regard to the registration fee for the 90th Four Days Marches, the medal, or the registration for 2007. We would like to answer these questions as thoroughly as possible in this letter.
The Board has decided that special rules will be applicable to the registration in 2007.
It has been decided that all walkers that have this year started the first walking day (Tuesday), may register in the first registration period. Their participation in the 91st Four Days Marches is thus guaranteed. It is not relevant whether you have successfully finished the first day or not.
At the end of this year the new Rules and Regulations for the 91th Four Days Marches in 2007 will be published, among others on our website www.4daagse.nl. Everyone that is eligible for registration in the first registration period will receive, like in the previous years, notice by post or email. Please make sure to inform us of any address changes, in both your email as well as postal address.
Medal
The Board believes the Four Days Marches medal can only be awarded when the four walking days have been successfully completed.
The many reactions that we have received from walkers show that you support this viewpoint, but would highly appreciate a souvenir of this jubilee edition that has ended prematurely.
The Board supports this thought, and would like to give every participant of the 90th Four Days Marches such a souvenir. A souvenir that you might carry on the ribbon of your Four Days Marches medal or attach to your clothing.
Registration fee
The Board has discussed a refund of the registration fee for a long time. Despite the fact that the rules and regulations deny restitution, compensation has been thought of. Nevertheless, the whole organization of the 90th Four Days Marches has been realized, the first day has even been walked. All the costs, that are to a large extent financed by the registration fees, have also been made.
In short, the Board has finally decided to maintain the Rules and Regulations and not refund the registration fee, but grant you a special souvenir for this 90th edition of the Four Days Marches.
Furthermore, everyone who has started on Tuesday July 18th, will be given the opportunity to register early in 2007.
Every participant that has requested a certificate (and has paid € 7.50 extra next to the registration fee) will receive a refund for this requested certificate.
If you live outside the Netherlands, we kindly ask you to send us (by mail or e-mail) your account number, BIC and IBAN-code (only for Europe) with reference to your name and date of birth. Without these data refund is not possible.
In the fall we will send you the souvenir by post, together with a sticker of the 90th Four Days Marches. If you wish, you may use this sticker to note the walked kilometres in your Walker Passport.
On behalf of the Board I hope to have informed you sufficiently for the time being. Of course you may always contact us by email (4daagse@knblo-nl.nl) for further information or any questions.
I advise you to regularly check our website www.4daagse.nl. New information and further developments will be published, among others, on our website. 
Last but not least I would like to take the opportunity to address a special word of thanks to all those who have, by telephone, post or email, sent us supportive reactions and suggestions for improvement. These reactions have strengthened the Board in the decisions they have taken.
With kind regards,
On behalf of the Board of Stichting DE 4DAAGSE
Wim Jansen
Chairman
-------------------------------------------------- 
Deutsche Version 
Nijmegen, den 11 August 2006
Sehr geehrte Wanderer,
Ich habe Mittwoch, den 19. Juli versprochen, Sie alle per Brief zu informieren und Ihre Fragen bezüglich der Absage der 90. Viertage-Märsche am Dienstag, den 18. Juli zu beantworten.
Der Beschluß, die Viertage-Märsche abzusagen, wurde vom Vorstand in enger Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Nijmegen, den medizinischen Hilfsdiensten, der Feuerwehr, der Polizei und den übrigen zuständigen Behörden genommen. Es war eine sehr schwere Entscheidung, die zustande kam aufgrund der Erfahrungen des ersten Tages zusammen mit dem Wissen, daß die Grenzen der Kapazität der medizinischen Hilfsdienste an diesem Tag erreicht worden waren und der Aussicht, daß das Wetter in den folgenden Tagen noch ungünstiger werden sollte.
Andere Lösungen, wie das Kürzen der Route, frühere Starts oder einen Tag ausfallen lassen waren nicht geeignet, um dem Vorstand die Gewißheit zu geben, daß die Sicherheit unserer Wanderer garantiert war.
Die Kombination des Einsatzes der Polizei und der andere Hilfsdienste bei sowohl den Viertage-Märschen als auch dem Vierdaagse-Fest in der Stadt machen einen Start vor 4.00 Uhr unmöglich.
Über die Fortführung des Vierdaagse-Festes beschließen die Organisation des Festes, das Actief Comité Binnenstad Nijmegen (ACBN) und der Bürgermeister von Nijmegen als Verantwortlichem für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Wir können uns vorstellen, daß Sie eine Reihe von Fragen bezüglich des Startgeldes für die 90. Viertage-Märsche, der Medaille und der Anmeldung für 2007 haben. Diese Fragen wollen wir in diesem Brief so gut wie möglich beantworten.
Der Vorstand hat beschlossen, daß aufgrund der außergewöhnlichen Umstände für die Anmeldung 2007 besondere Regeln gelten sollen.
Es wurde beschlossen, daß alle sich Wanderer, die in diesem Jahr den ersten Wandertag (Dienstag) gestartet sind, in der ersten Anmeldeperiode anmelden können. Sie haben auf diese Weise einen garantierten Startplatz für die 91. Viertage-Märsche. Es ist dabei nicht von Belang, ob Sie den ersten Tag mit Erfolg gelaufen oder ausgefallen sind.

Gegen Ende des Jahres wird das neue Reglement für die 91. Viertage-Märsche 2007 bekannt gegeben. Dieses ist dann unter anderem nachzulesen auf unserer Website  www.4daagse.nl. Alle Wanderer, die sich in der ersten Anmeldeperiode anmelden können, werden von uns – wie in den vorangehenden Jahren - per Post oder Email benachrichtigt. Informieren Sie uns daher bitte stets bei Änderungen Ihrer Post- oder Emailadresse.
Medaille
Der Vorstand ist der Ansicht, daß das Viertage-Kreuz nur bei der erfolgreichen Absolvierung aller vier Wandertage vergeben werden kann.
Aus den vielen Reaktionen, die wir von Wanderern bekommen haben ist ersichtlich, daß Sie diesen Standpunkt unterstützen, daß aber ein besonderes Andenken an diese frühzeitig beendete Jubiläumsausgabe der Viertage-Mäsche sehr geschätzt werden würde. Der Vorstand teilt diese Meinung und will jedem Teilnehmer der 90. Viertage-Märsche ein solches Andenken in Form eines Ansteckers geben. Dieser kann nach Wunsch auf dem Band des Viertage-Kreuzes oder an der Kleidung getragen werden.
Startgeld
Der Vorstand hat lange über die Rückerstattung des Startgeldes gesprochen. Obwohl im Reglement steht, daß Rückerstattungen der Startgelder nicht stattfinden, wurde über ein Entgegenkommen nachgedacht. Zum Zeitpunkt der Absage war allerdings die gesamte Organisation der Viertage-Märsche bereits geschehen und der erste Tag bereits gelaufen. Alle Kosten, die zum großen Teil aus den Startgeldern finanziert werden, waren bereits verursacht.
Daher hat der Vorstand letztendlich beschlossen, daß das Reglement Gültigkeit hat. Um unseren Wanderern entgegen zu kommen, bekommt jeder Teilnehmer ein besonderes Andenken (Anstecker) an diese 90. Viertage-Märsche. Außerdem kann sich jeder Teilnehmer, der am Dienstag gestartet ist, mit Vorrang für die 91. Viertage-Märsche anmelden.
Im Übrigen wird jeder Teilnehmer, der eine Urkunde (Zertifikat) für die 90. Viertage-Märsche bestellt hatte, und dafür € 7,50 extra bezahlt hat, diesen Betrag erstatten bekommen. Sollten Sie nicht in den Niederlanden wohnen, möchten wir Sie freundlich bitten, uns Ihre Kontonummer und sowohl den BIC-code als auch den IBAN-code Ihrer Bank (fragen Sie Ihre Bank) zusammen mit Ihrem Namen und Geburtsdatum per Post oder Email an uns zu senden. Ohne diese Daten ist eine Rückerstattung leider nicht möglich.
Wir werden Ihnen das Andenken im Herbst zuschicken, zusammen mit einem Sticker der 90. Viertage-Märsche. Diesen können Sie nach Wunsch bei der Notierung der gelaufenen Kilometer in Ihrem Wanderbuch gebrauchen.
Im Namen des Vorstandes hoffe ich, Sie hiermit vorläufig ausreichend informiert zu haben. Natürlich können Sie bei Fragen oder für weitere Informationen stets per Email (4daagse@knblo-nl.nl) Kontakt mit uns aufnehmen.
Gerne mache ich von dieser Gelegenheit Gebrauch um all denen, die uns telefonisch, per Post oder Email ihre Unterstützung ausgesprochen und Vorschläge zur Verbesserung gemacht haben, besonders herzlich zu danken. Diese Reaktionen haben den Vorstand ins seinen Beschlüssen bestärkt.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Vorstandes der Stichting DE 4DAAGSE
Wim Jansen
Vorsitzender

Geen opmerkingen:

Een reactie posten